Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: "Przebudowa dojazdów pożarowych i dróg leśnych o dł. 15,5 km na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec"

                                                                                                                                                                                                                                                                          Mirosławiec  dnia 22.10.2012r

GIŚ.6220.7.2012.AM                                                                                                    OBWIESZCZENIE

                                                                                                                  o wszczęciu postępowania administracyjnego

                Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 22 października 2012 r. na wniosek Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Mirosławiec ul. Wolności 30 reprezentowane przez  pełnomocnika  Mateusz Mokwiński Augmen Consulting Group Sp.J. ul. Wrocławska 5 A, 65-427 Zielona Góra postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: „przebudowa dojazdów pożarowych i dróg leśnych o dł. 15,5 km na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec„.

                Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

                Informuję Pana/Panią o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie  do czynnego udziału  w każdym stadium postępowania , w tym prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

                Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz  § 3 ust.1 pkt 60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz..U. 213, poz. 1397).

 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałczu.

                Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi  niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych  uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

                Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

                Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publiczne dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu bip.Mirosławiec.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 22-10-2012 11:27:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 16-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 07-05-2015 10:13:11