Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" i "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.994, zm. poz. 1000) uchwala się, co następuje:
§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu z kwoty 7 761  500,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset sześćdzisiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.) do kwoty 7 861 500,00 zł ( słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.) poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100 gr.) poprzez utworzenie nowych 200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł ( słownie: pięćset złotych ) każdy udział.
§ 2. Nowoutworzone udziały w całości, tj. 200 udziałów po 500 zł każdy, o łącznej wartości określonej w § 1, obejmuje Gmina Mirosławiec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca, którego upoważnia się do podjęcia wszystkich czynności prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" i "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji poprzez wójta, a także tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 100 000,00 zł wynika z uzyskania przez Gminę i Miasto Mirosławiec darowizny od firmy Żywiec Zdrój S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec". Umowa darowizny została podpisana w dniu 4 kwietnia 2018 r. Środki finansowe w wysokości 100 tys. zł zostały wprowadzone do budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec uchwałą Nr XLI/336/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. i zgodnie z zapisami umowy darowizny należy je przeznaczyć na cel określony w umowie, tj. "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec"
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:35:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:35:21