OGŁOSZENIE Burmistrza Mirosławca z dnia 19 maja 2015 r. o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

   z dnia  19 maja 2015 r.

Burmistrz Mirosławca

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół w Piecniku

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.), tj.:           

 1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9 w.w. rozporządzenia tj.

1) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu  zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

3) uzyskała:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

       - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora a w przypadku o którym mowa w art. 36 a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy o systemie oświaty, jeżeli  nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą   dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym    (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w  art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów   publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.).

II.  Do konkursu może przystąpić   osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2.  ukończyła studia magisterskie;
 3.  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4.  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5.  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6.  spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9. w. w. rozporządzenia tj.:
 1. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 2. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.) .

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

a)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół  w Piecniku,

b)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających  posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)   oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)  oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)    oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.) ,

j)    oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, ze zm.),

k)   oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l)    oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)  oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)   oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o)   oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

Na żądanie organu prowadzącego, podczas postępowania konkursowego, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w lit. b, d, e, k, l.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

 „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku”

       w terminie do 2 czerwca 2015  r., osobiście lub na adres:

Urząd Miejski w Mirosławcu,

ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Mirosławca.

O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.

                                                                                                                         Burmistrz Mirosławca

                                                                                                                              /-/ Piotr Pawlik

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik ogłoszenie.docx 2015-05-19 12:05:14 pobrano 223 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 19-05-2015 12:05:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 19-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 19-05-2015 12:09:18