Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Postawowej w Mirosławcu

Zarządzenie nr 24 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu:  http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/8876

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Mirosławca

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

 

 1. Oznaczenie organu prowadzącego:

Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

 1. Nazwa i adres:

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

ul. Wolności 21

78-650 Mirosławiec

 

 1. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu , publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Mirosławcu;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności  informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczania, albo
 2. stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczania akademickiego  albo
 3. stażu pracy, w tym pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby  niebędącej nauczycielem;
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię ( imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa  w ust.2, tj. : świadectw pracy zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania  oświatą;
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60)-w przypadku cudzoziemca;
 4. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia za świadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                 z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);
 8. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy  z   dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści  tych dokumentów (dz. U z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 1530)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem  1 sierpnia 1972r.;
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;
 10. poświadczoną przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) lub a art. 140  ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, późn.zm.) – w przypadku nauczyciela   i nauczyciela akademickiego;
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych  i korzysta  z pełni praw publicznych.

 

 1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem’’, wraz z datą składania poświadczenia.

 

 1. Na żądanie Burmistrza Mirosławca kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust.4 pkt. 4-7, 12 i 13.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:  do 27 kwietnia 2018r. do godz.1400 
 1. Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym  adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej w Mirosławcu” w Biurze Obsługi Interesanta pok. 1 (parter),
 2.  pocztą na adres: Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650  Mirosławiec. W przypadku nadesłania pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data  wpływu do Urzędu,
 3. elektronicznie zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597) na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na E-PUAP /3217033/skrytka lub  /3217033/SkrytkaESP.
 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Mirosławca.                                                     
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej lub elektronicznie w przypadku złożenia oferty w takiej formie  przez E-PUAP.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik OGŁOSZENIE O KONKURSIE.pdf 2018-04-13 10:18:34 pobrano 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 13-04-2018 10:10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 12-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 13-04-2018 10:18:34