KALUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca z siedzibą w Urzędzie Miejskim
  w Mirosławcu (78-650) przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu.
 2. Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec oraz adres e-mail: iodo@miroslawiec.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, w szczególności tj.:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych, wydawania zezwoleń w zakresie zmiany warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów
  i budynków itp.),
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora w związku z koniecznością spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (np.: sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów księgowych oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których osoba zainteresowana jest stroną),
 3. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 1. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 2. umowa zawarta z Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 3. udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.),
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta
  w Mirosławcu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Mirosławca (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez czas określony przepisami prawa na podstawie instrukcji kancelaryjnej.
 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W sytuacji, gdy właściciel danych osobowych uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 08-06-2018 07:48:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 08-06-2018 07:48:53