Mapa serwisu

Gmina i Miasto Mirosławiec

|---Strona główna

|---Podstawy prawne działania samorządu

|---Organy gminy

|---Dane Statystyczne

|---Spółki Gminy

|---Jednostki organizacyjne

|---Instytucje kultury

|---Jednostki pomocnicze /SOŁECTWA/

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Oświadczenia majątkowe 2012 r.

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające gminnymi osobami prawnymi

            |---Pracownicy urzędu

      |---Oświadczenia majątkowe 2017 r.

      |---Oświadczenia majątkowe 2016 r.

      |---Oświadczenia majątkowe 2015

      |---Oświadczenia majątkowe - 2014 r.

      |---Oświadczenia majątkowe- 2013 r.

Urząd Miejski w Mirosławcu

|---Ochrona danych osobowych [RODO]

|---Kierownictwo Urzędu

|---Kontakt

|---Godziny pracy

|---Punkt potwierdzający Profil zaufany

|---Regulamin organizacyjny Urzędu

      |---Rok 2004-uchylony

      |---Rok 2005- uchylony

      |---Rok 2011-uchylony

|---Kontrole

      |---Zewnętrzne

            |---Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 8-16.12.2008 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w zakresie prawidłowości wykorzystania otrzymanych w 2007 r. dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz realizacji dochodów budżetu państwa, a także terminowości składania sprawozdań budżetowych w 2007 r.

            |---Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków pomocy w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 projekt nr 61412-UM5600030/05 /2009 r./

            |---Kontrola sprawdzająca prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu otrzymanych przez UGiM w ramach realizacji obszaru A programu "Uczeń na wsi" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujace gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie /2009 r./

            |---Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii /2009 r./

            |---Kontrola Problemowa w zakresie ewidencji działalności gospodarczej /2009 r./

            |---Kontrola w zakresie nadzoru nad realizacją ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz z zakresu realizacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska /2009 r./

            |---Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" realizacji dochodów budżetu państwa oraz terminowości składania sprawozdań budżetowych /2010 r./

            |---Kontrola archiwum USC w Mirosławcu /2010 r./

            |---Kontrola problemowa z wykonania zadania zleconego - utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego /2011 r./

            |---Kontrole wykonywania zadań zleconych w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej

                  |---Kontrola problemowa w zakresie planowania obronnego przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - 21.10.2011 r.

                  |---Kontrola realizacji zadań w zakresie realizacji zadań w zakresie organizacji, zabezpieczenia i przygotowania do działania gminnych elementów wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności o potencjalnych zagrożeniach- 5.04.2011 r.

                  |---Planowa kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w Urzędzie Miejskim przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w dniach 19-21 maja 2014 r. w zakresie realizacji zadań zleconych i praidłowości wydatkowania środków

                  |---Kontrola realizacji zadań dot. przygotowania i przeprowadzania ewakuacji oraz prowadzenia szkoleń, ćwiczeń, treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia i ochrony ludności - 4.10.2010 r.

            |---Kontrole problemowe w zakresie przyjmowania, sposobu rozpatrywania skarg i wniosków

                  |--- Kontrola problemowa Wojewody Zachodniopomorskiego przeprowadzona w dniu 7 listopada 2012 r. w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

                  |---Kontrola problemowa Wojewody Zachodniopomorskiego przeprowadzona w dniu 15 lipca 2010 r. w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

                  |---Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 27 maja 2009 r. w zakresie realizacji zaleceń pokontrolonych Wojewody Zachodniopomorskiego sformułowanych w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej z dnia 8 maja 2008 r. w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z 2008 roku.

                  |---Kontrola problemowa Wojewody Zachodniopomorskiego przeprowadzona w dniu 8 maja 2008 r. w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

            |---Kontrola realizacji zadania z zakresu ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego przeprowadzona w dniu 2 czerwca 2016 r.

            |---Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec przeprowadzona w dniach 23.05.2016 r. - 22.09.2016 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie za 2012 r. -2015 r.

            |---Kontrola realizacji zadań własnych gminy w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniach 11.09.2015-15.10.2015

            |---Kontrola przeprowadzona w dniach 29-30 kwietnia 2015 r. w Radzie Miejskiej w Mirosławcu w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków od 17 października 2012 r. do 28 kwietnia 2015 r.

            |---Kontrola przeprowadzona w dniu 29-30 kwietnia 2015 r.w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków i prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących: - przekazywania danych do CEIDG oraz wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

            |---Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Poznaniu w dniu 12.05.2015 r

            |---Kontrola Stadionu Miejskiego przeprowadzona 27.02.2015 r. przez Powiatowy Zespół ds. Kontroli Obiektów Sportowych pod kątem spełniania wymogów określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o policji

            |---Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatnika składek Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przeprowadzonej 5.08.2014

            |---Kontrola piaskownic na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w dniach 11.06.2014-12.06.2014

            |---Kontrola cmentarza komunalnego w Mirosławcu w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne jakim powinny odpowiadać cmentarze przeprowadzona w dniu 23.05.2014 r.

            |---Kontrola Stadionu Miejskiego przeprowadzona w dniach 01-02.04.2014 r.

            |---Kontrola cmentarza komunalnego w Mirosławcu w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne jakim powinny odpowiadać cmentarze przeprowadzona w dniu 01.04.2014 r.

            |--- Kontrola Targowiska Miejskiego w Mirosławcu przeprowadzona w dniu 25.03.2014 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wałczu

            |---Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Poznaniu w dniu 4.12.2013 r.

            |---Kontrola cmentarza komunalnego w Mirosławcu w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne jakim powinny odpowiadać cmentarzeh

            |---Kontrola dotycząca sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków przeprowadzona w dniu 2.10.2013

            |---Kontrola przestrzegania przepisów określajacych wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących utrzymania stanu higienicznego obiktów i urządzeń użytecznosci publicznej przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wałczu

            |---Kontrola Stadionu Miejskiego przeprowadzona w dniach 20-21.05.2013 r.

            |---Kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, prawa o zgromadzeniach oraz realizacji w latach 2012-2013 zadań z zakresu utrzmania grobów przeprowadzona w dniu 12.07. 2013 r. przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

            |---Kontrola w miejscu odbywania stażu przez osoby uczestniczące w projekcie pn. Równe szanse na rynku pracy realizaowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

            |---Kontrola Targowiska Miejskiego w Mirosławcu przeprowadzona w dniu 21.02.2013 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wałczu

            |---Planowa kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w Urzędzie Miejskim przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w dniach 19-21 maja 2014 r. w zakresie realizacji zadań zleconych i prawidłowości wydatkowania środków

            |---Kontrola realizacji ustawowego obowiązku promulgacji prawa w postaci elektronicznej - X 2012 r.

            |---Kontrola wydanych licencji zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych przeprowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za okres od 1.01.2010 r. - 31.08.2012 r.

            |---Kontrole gospodarki finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec

                  |---Kontrola doraźna gospodarki finansowej Gminy Mirosławiec przeprowadzona w okresie 8-18.06.2007 r. przez RIO w zakresie gospodarki środkami trwałymi

                  |---Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec przeprowadzona w dniach 26.06.2012 r. - 30.08.2012 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową za okres 2008 r. -2011 r.

                  |---Kontrola gospodarki finansowej Gminy Mirosławiec w 2007 r. przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniach 9.10.2008 r. - 29.10.2008 r.

                  |---Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec przeprowadzona w dniach 6.06.2008 r. - 1.08.2008 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową za okres 1.01.2004 - 31.12.2007 r.

            |---Powiatowy Urząd Pracy (PUP-Wałcz)

      |---Wewnętrzne

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu analizy wydanych środków z wpływów z Urzedu marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybranej inwestycji.

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu analizy zgłoszonych interpelacji Radnych Rady Miejskiej i wniosków poszczególnych Komisji.

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu analizy informacji prawnie dozwolonych dotyczących ulg, umorzeń lub odroczeń spłaty podatku

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu analizy zimowego utrzymania ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych w sezonie 2015/2016

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu analizy wydatków niewygasających w roku 2015.

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirosławiec.

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu polityki informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz promocji Gminy i Miasta Mirosławiec w 2015 r.

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu przygotowania Gminy do sezonu zimowego 2015/2016.

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu kontroli i analizy skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza Mirosławca w roku bieżącym

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu wybranej inwestycji zrealizowanej przez Gminę Mirosławiec w roku bieżącym tj. stan zaawansowania prac remontowych w Zespole Szkół w Mirosławcu.

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu realizacji umowy na przewóz, przygotowanie oraz wydawanie posiłków w szkolnych stołówkach na terenie Gminy.

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu z zakresu działaności Straży Miejskiej w Mirosławcu przeprowadzona w dniach 23-25 marzec 2015 r.

            |---Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu w zakresie ewidencji i gospodarowania środkami trwałymi, przedmiotami nietrwałymi w użytkowaniu oraz materiałami biurowymi w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu przeprowadzona dniach 17-19 luty 2015 r.

|---Zarządzenia Burmistrza Mirosławca

      |---Podział w/g lat

            |---2002

            |---2003

            |---2004

            |---2005

            |---2006

            |---2007

            |---2008

            |---2009

            |---2010

            |---2011

            |---2012

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

            |---2013

|---Obwieszczenia

      |---Komunikat o wprowadzeniu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

      |---POŻYTEK PUBLICZNY 2006

            |---Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

      |---Ogłoszenie o przetargu

      |---Zawiadomienia

      |---POŻYTEK PUBLICZNY 2005

|---Rejestry i Ewidencje

|---Petycje

      |---PETYCJE ZŁOŻONE W 2017 R.

      |---PETYCJE ZŁOŻONE W 2016 R.

Rada Miejska

|---Skład osobowy

|---Przewodniczący Rady

|---Komisje

      |---Komisja Polityki Społecznej

      |---Komisja Gospodarki i Budżetu

      |---Komisja Rewizyjna

      |---Komisje w kadencji 1994-1998

      |---Komisje w kadencji 1990-1994

|---Oświadczenia majątkowe

      |---2012 rok

      |---2013 rok

      |---2014 rok

      |---Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

      |---2015 rok

      |---2016 rok

      |---2017 rok

|---Zawiadomienia o sesjach Rady

|---Protokoły z sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji

      |---2018

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Społecznej

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki i Budżetu

            |---Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej w Mirosławcu

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

      |---2017 rok

            |---Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej w Mirosławcu

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki i Budżetu

            |---Protokoły z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

      |---2016 rok

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Społecznej

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki i Budżetu

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

            |---Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej w Mirosławcu

      |---2015 rok

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Społecznej

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki i Budżetu

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

            |---Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej w Mirosławcu

      |---2014 rok

      |---2013 rok

            |---Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej w Mirosławcu

      |---2012 rok

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Społecznej

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki i Budżetu

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

                  |---Protokoły pokontrolne

                        |---2012 rok

                        |---2011 rok

            |---Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej

      |---2011

            |---Rada Miejska

            |---Komisja Rewizyjna

                  |---Protokoły pokontrolne KR

            |---Komisja Gospodarki i Budżetu

            |---Komisja Polityki Społecznej

            |---Posiedzenia wspólne komisji stałych

      |---2010

            |---Posiedzenia wspólne komisji stałych

            |---Komisja Gospodarki i Budżetu

            |---Komisja Polityki Społecznej

            |---Komisja Rewizyjna

            |---Rada Miejska

      |---2009

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Polityki Społecznej

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki i Budżetu

            |---Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

      |---2008

      |---2007

      |---2006

|---Wnioski i zapytania radnych

      |---Kadencja 2010-2014

      |---Kadencja 2014-2018

|---Projekty uchwał

      |---2008

      |---2009

      |---2010

      |---2011

      |---2012

      |---2013

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

      |---2014 rok

|---Młodzieżowa Rada Miejska

      |---2015 rok

      |---2014 rok

Prawo lokalne

|---Baza Aktów Własnych

|---Statut Gminy Mirosławiec

      |---Statut Gminy Mirosławiec z dnia 31.03.2005 r. uchylony

      |---Statut Gminy Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 2012 r.- uchylony

|---Uchwały

      |---Rok 1991

      |---Rok 1992

      |---Rok 1994

      |---Rok 1995

      |---Rok 1996

      |---Rok 2000

      |---Rok 1999

      |---Rok 1998

      |---Rok 1997

      |---Rok 2001

      |---Rok 2002

      |---Rok 2003

      |---Rok 2004

            |---UCHWAŁA NR XXV/131 /2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2004 roku w sprawie : odwołania doraźnej komisji statutowej.

            |---UCHWAŁA NR XXIII / 125 / 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 14 września 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

            |---UCHWAŁA NR XXIII / 124/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 14 września 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

            |---UCHWAŁA NR XXIII /123 / 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 14 września 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu.

            |---Uchwała Nr XXII/121 /2004 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie : ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na II półrocze 2004 rok

            |---UCHWAŁA NR XX /117/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

            |---Uchwała Nr XX/113/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

            |---UCHWAŁA NRXVIII/111/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy i Miasta Mirosłwiec stałych okręgów wyborczych ? ust

            |---UCHWAŁA NR XVIII/110/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy i Miasta Mirosłwiec stałych obwodów głosowania oraz

            |---UCHWAŁA Nr XVIII /109/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec

            |---UCHWAŁA NR XVII /108/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

            |---UCHWAŁA NR XVII /107/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

            |---UCHWAŁA NR XVII /106/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 rokuw sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

            |---UCHWAŁA NR XVII /105/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

            |---UCHWAŁA NR XVII / 102/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 rokuw sprawie : powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu.

            |---UCHWAŁA NR XVII / 101/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miej

            |---UCHWAŁA NR XVII /100 / 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławc

            |---Uchwała Nr XV/99 /2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 lutego 2004 rokuw sprawie :uchwalenia statutów sołectw

            |---UCHWAŁA Nr XV/98/2004w sprawie : Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      |---Rok 2005

            |---Finanse publiczne Gminy i Miasta Mirosławiec

            |---uchwały

      |---Rok 2006

            |---KADENCJA 2006-2010

      |---Rok 2007

      |---Rok 2008

      |---Rok 2009

      |---Rok 2010

      |---Rok 2011

      |---Rok 2012

      |---Rok 2013

      |---Rok 2014

      |---Rok 2016

      |---Rok 2015

      |---Rok 2017

      |---Rok 2018

      |---Uchwała Statutowa

|---Planowanie przestrzenne

      |---Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec dla zespołu garaży w rejonie ulicy Spokojnej z dnia 30 września 1997 r.

      |---Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ul. Wolności z dnia 29 listopada 2001 r.

      |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elektroenergetycznej 110kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki z dnia 30 października 2012 r.

            |---UCHWAŁA NR XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elektroenergetycznej 110kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki

                  |---Dokumentacja prac planistycznych

                  |---Opracowania poboczne

                  |---Uchwała i załączniki

      |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica z dnia 28 października 2015 r.

      |---Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 maja 2015 r.

|---Strategia rozwoju

      |---Plany odnowy miejscowości

|---Konsultacje społeczne

      |---Budżet obywatelski 2018

      |---PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

      |---BUDŻET OBYWATELSKI - konsultacje społeczne

|---Sprawozdania z realizacji uchwał

      |---2013 rok

      |---2014 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

Finanse

|---Budżet

      |---Rok 2000

      |---Rok 2001

      |---Rok 2018

            |---Sprawozdania za I kw 2018 r. GiM Mirosławiec

            |---Sprawozdania za I kw 2018 r. GiM Mirosławiec- KBW

            |---Sprawozdania za I kw. 2018 r. GiM Mirosławiec - ZUW

      |---Rok 2017

            |---Sprawozdania za IV KW 2017 r. GiM Mirosławiec

            |---Sprawoazdanie za IV KW 2017 r. -ZUW

            |---Sprawozdania za IV KW 2017r. KBW

            |---Sprawozdania za III kw 2017 r. GiM Mirosławiec

            |---Sprawozdania za III KW 2017 r. - ZUW

            |---Sprawozdania za III KW 2017 r. - KBW

            |---Sprawozdania za II KW 2017 r. - ZUW

            |---Sprawozdania za II KW 2017 r. - KBW

            |---Sprawozdania za II KW 2017 r.

            |---Sprawozdania za I kwartał 2017 r. KBW

            |---Sprawozdania za I kwartał 2017 r. ZUW

            |---Sprawozdania za I kwartał 2017 r.

      |---Rok 2016

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.

            |---Sprawozdania za III kwartał 2016 r.

            |---Sprawozdania za II kwartał 2016 r.

            |---Sprawozdania za I kwartał 2016 r.

      |---Rok 2015

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2015 r.

            |---Sprawozdania za III kwartał 2015 r.

                  |---III KWARTAŁ 2015 ZUW

                  |---III kwartał 2015 KBW

                  |---III kwartał 2015 według dysponentów RIO

            |---Sprawozdania za II kwartał 2015 r.

            |---Sprawozdania za I kwartał 2015 r.

      |---Rok 2014

            |---Sprawozdania za miesiąc listopad 2014

            |---Sprawozdania za miesiąc grudzień 2014

            |---Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2014

            |---Sprawozdania za II kwartał 2014

            |---Sprawozdania za III kwartał

            |---Sprawozdania za IV kwartał 2014

      |---Rok 2013

            |---Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2013 r.

            |---Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2013

            |---Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2013

            |---Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2013

      |---Rok 2012

            |---Sprawozdania budżetowe za I kwartał

            |---Sprawozdania budżetowe za II kwartał

            |---SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE - ROCZNE za 2012 r.

            |---Sprawozdania budżetowe za III kwartał

            |---Opinie RIO

            |---Informacja o wykonaniu budżetu

            |---Budżet i jego zmiany

            |---Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok

      |---ROK 2011

            |---Pomoc publiczna

            |---Umorzenia

            |---Sprawozdania finansowe za IV kwartał

            |---Sprawozdania finansowe III kwartał

            |---Sprawozdania finansowe II kw

            |---Sprawozdania finansowe I kw

            |---Opinie RIO

            |---Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok

      |---ROK 2010

            |---Umorzenia

            |---Opinie RIO

            |---sprawozdawczość

                  |---IV kwartał

                  |---III kwartał

                  |---II kwartał

                  |---I kwartał

            |---Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

            |---pomoc publiczna

      |---ROK 2009

            |---Opinie RIO

            |---Sprawozdania roczne

            |---Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności podatkowych

                  |---Raty

                  |---Odroczenia

                  |---Umorzenia

      |---ROK 2008

            |---Opinie RIO

            |---Sprawozdania finansowe

                  |---Roczne

      |---ROK 2007

      |---ROK 2004

      |---ROK 2005

            |---2005-I półrocze Wykonanie budżetu- Zarządzenie nr 45 z dnia 28.08

            |---2005 Układ Wykonawczy=Zarządzenie nr 3

            |---Projekt Budżetu 2005

      |---ROK 2006

            |---2006 Układ Wykonawczy=Zarządzenie nr 3

|---Pomoc publiczna

      |--- 2018 rok

      |---2017 rok

|---Podatki i opłaty

      |---ROK 2018

      |---ROK 2017

            |---Pełnomocnictwa szczególne i do doręczeń

            |---Wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji podatkowych

      |---ROK 2016

      |---ROK 2015

      |---Rok 2014

      |---Rok 2013

      |---Rok - 2012

            |---Uchwały

            |---Deklaracje podatkowe

            |---Informacje podatkowe

            |---Załączniki do deklaracji i informacji podatkowych

      |---ROK - 2011

            |---Informacje podatkowe

            |---załączniki do deklaracji i informacji podatkowych

                  |---Dane o nieruchomościach

                        |---dane o nieruchomościach leśnych

                        |---dane o nieruchomościach rolnych

                        |---dane o nieruchomościach

                  |---Dane o zwolnieniach i ulgach

                        |---w sprawie podatku leśnego

                        |---w sprawie podatku rolnego

                        |---w sprawie podatku od nieruchomości

            |---Deklaracje podatkowe

                  |---w sprawie podatku leśnego

                  |---w sprawie podatku rolnego

                  |---w sprawie podatku od nieruchomości

            |---Uchwały

      |---ROK - 2010

            |---Uchwały

                  |---uchwała w sprawie podatku leśnego

                  |---uchwała w sprawie podatku rolnego

                  |---uchwała w sprawie opłaty miejscowej

                  |---uchwała w sprawie opłaty targowej

                  |---uchwała w sprawie podatku od nieruchomości

                  |---uchwała w sprawie podatku od środków transportowych

            |---Druki informacji

                  |---w sprawie podatku leśnego

                  |---w sprawie podatku rolnego

                  |---w sprawie podatku od nieruchomości

            |---Dane

                  |---o nieruchomościach

                        |---o nieruchomościach leśnych

                        |---o nieruchomościach rolnych

                        |---o nieruchomościach

                  |---o zwolnieniach

                        |---o zwolnieniach podatkowych od nieruchomości leśnych

                        |---o zwolnieniach podatkowych od nieruchomości rolnych

                        |---o zwolnieniach podatkowych od nieruchomości

            |---Deklaracje podatkowe

                  |---w sprawie podatku leśnego

                  |---w sprawie podatku rolnego

                  |---w sprawie podatku od nieruchomości

      |---ROK - 2009

            |---Uchwały

      |---ROK - 2008

            |---Uchwały

                  |---uchwała w sprawie opłaty miejscowej

                  |---uchwała w sprawie formularzy informacji i deklaracji

                  |---uchwała w sprawie opłaty targowej

                  |---uchwała w sprawie podatku od środków transportowych

                  |---uchwała w sprawie podatku rolnego

                  |---uchwała w sprawie podatku leśnego

                  |---uchwała w sprawie podatku od nieruchomości

      |---ROK - 2007

            |---Druki informacji

                  |---w sprawie podatku leśnego

                  |---w sprawie podatku rolnego

                  |---w sprawie podatku od nieruchomości

            |---Dane

                  |---o nieruchomościach

                        |---o nieruchomościach

                        |---o nieruchomościach rolnych

                        |---o nieruchomościach leśnych

                  |---o zwolnieniach

                        |---o zwolnieniach podatkowych od nieruchomości rolnych

                        |---o zwolnieniach podatkowych od nieruchomości leśnych

            |---Deklaracje podatkowe

                  |---w sprawie podatku leśnego

                        |---DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

                  |---w sprawie podatku rolnego

                        |---DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

                  |---w sprawie podatku od nieruchomości

                        |---DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

            |---Uchwały

      |---ROK - 2006

            |---Pomoc publiczna

            |---Uchwały

            |---Deklaracje podatkowe

                  |---w sprawie podatku od nieruchomości

                  |---w sprawie podatku rolnego

                  |---w sprawie podatku leśnego

            |---Dane

                  |---o zwolnieniach

                        |---o zwolnieniach podatkowych od nieruchomości leśnych

                        |---o zwolnieniach podatkowych od nieruchomości rolnych

                        |---o zwolnieniach podatkowych od nieruchomości

                  |---o nieruchomościach

                        |---o nieruchomościach rolnych

                        |---o nieruchomościach leśnych

                        |---o nieruchomościach

            |---Druki informacji

                  |---w sprawie podatku od nieruchomości

                  |---w sprawie podatku rolnego

                  |---w sprawie podatku leśnego

      |---ROK - 2005

            |---Dane

                  |---o nieruchomościach

                  |---o zwolnieniach

            |---Druki informacji

            |---Deklaracje podatkowe

|---Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

|---Interpretacje podatkowe Burmistrza Mirosławca

Mienie gminy

|---Stan mienia komunalnego

|---Zarządzenia dotyczące nieruchomości

      |---2009

      |---2010

      |---2011

      |---2012

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

|---Ogłoszenia dotyczące nieruchomości

      |---2012

      |---2011

      |---2018r.

      |---2017r.

      |---2016r.

      |---2015r.

      |---2014r.

      |---2013

      |---2010

|---Sprzedaż mienia ruchomego

      |---Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego UGiM tj. drukarek i monitórów

|---Sprzedaż nieruchomości- archiwum

      |---2008 r.

            |---dzierżawa nieruchomości

            |---sprzedaż nieruchomości

Oświata

|---Rekrutacja do szkół i przedszkoli

|---Nowe sieci szkół

|---Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba uczniów

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

|---Informacje bieżące dla NGO

|---Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

|---Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

      |---Oferta na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

      |---Oferta TPD na realizację zadania publicznego : organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

      |---oferta na realizację zadania z zakresu działania na rzecz intergracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami

      |---Oferta UKS\" Orliki\" Mirosławiec

|---Otwarte konkursy ofert

      |---2009

      |---2010

      |---2011

      |---2012

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

|---Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

      |---Rok 2012

      |---Rok 2013

      |---Rok 2014

      |---Rok 2015

      |---Rok 2017

|---Wzory dokumentów

Informacje

|---Jak załatwić sprawę

      |---Dodatki Mieszkaniowe

      |---Pomoc Społeczna

            |---wnioski

            |---jak otrzymać pomoc...

      |---Swiadczenia Rodzinne

      |---Wojsko i Obrona Cywilna

      |---Sprawy Obywatelskie

            |---Ewidencja ludności

            |---Dowody Osobiste

            |---Urząd Stanu Cywilnego

      |---Gospodarka gruntami i Gospodarka Przestrzenna

|---Informacje nieudostępnione

|---Instrukcja obsługi

|---Udostępnianie informacji publicznej

|---Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zamówienia publiczne/przetargi

|---Zamówienia publiczne

|---Plan zamówień publicznych

|---Zapytania ofertowe w ramach projektów UE

|---Przetargi -archiwum

      |---Przetargi 2006

            |---Przetarg nieograniczony ,,Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo – I Etap’’

                  |---Ogłoszenie przetarg nieograniczony ,,Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo – I Etap’’

                  |---Rozstrzygnięcie przetargu

                  |---Zapytania do SIWZ

            |---Przetarg nieograniczony ,, Malowanie pomieszczeń Zespołu Szkół w Mirosławcu’’

                  |---Rozstrzygnięcie przetargu

                  |---Ogłoszenie przetarg nieograniczony ,, Malowanie pomieszczeń Zespołu Szkół w Mirosławcu’’

                  |---Zapytania do SIWZ

      |---Przetargi 2005

            |---ogłoszenia

                  |---Grudzień

                  |---Wrzesień

                  |---Sierpień

                  |---Lipiec

                  |---czerwiec

                  |---maj

                  |---kwiecień

                  |---marzec

      |---Przetargi 2004

            |---grudzień

            |---listopad

      |---Przetargi 2003 r.

            |---Październik 2003 r.

            |---Wrzesień 2003 r.

            |---Sierpień 2003 r.

            |---Lipiec 2003 r.

Środowisko

|---Komunikaty i obwieszczenia

|---EKOPORTAL

|---Informacje o środowisku

      |---Zawiadomienia o wszczęciu postępowania

      |---Decyzje i zezwolenia

            |---2011

            |---2010

            |---2009

                  |---wyszukiwanie kart w wykazie

                  |---karty typu I

                  |---karty typu H

                  |---karty typu G

                  |---karty typu F

                  |---karty typu E

                  |---karty typu D

                  |---karty typu C

                  |---karty typu B

                  |---Decyzja nr 4 - o środowiskowych uwarunkowaniach

                  |---karty typu A

            |---2008

            |---2007

                  |---Podania_formularzA

                  |---Decyzje_formularzB

            |---2006

                  |---Podania_formularzA

                  |---Decyzje_formularzB

            |---2005

                  |---Podania_formularzA

                  |---Decyzje_formularzB

            |---2004

                  |---Podania_formularzA

                  |---Decyzje_formularzB

            |---2003

                  |---Podania_formularz-A

                  |---Decyzje_formularz-B

      |---Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Mirosławiec

            |---Geomorfologia_mapa

            |---Aneks

            |---spis fotografii

            |---spis treści

            |---strona tytułowa

            |---rozdział VII

            |---rozdział VI

            |---rozdział V

            |---rozdział IV

            |---rozdział III

            |---rozdział II

            |---rozdział I

            |---Mirosławiec Obszar Natura 2000

            |---załączniki

      |---PRZYRODA GMINY

            |---Mirosławiec Obszary Natura 2000

            |---ZAŁĄCZNIKI

            |---OPERAT GENERALNY-WALORYZACJA PRZYRODNICZA

      |---GMINNE GRUNTY

      |---JEZIORA PZW

      |---Gminny program usuwania azbestu i pochodnych

      |---Gminny Plan Gospodarki Odpadami

      |---Gminny Program Ochrony Środowiska

      |---Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Gospodarka odpadami

|---Akty prawne

      |--- UCHWAŁA NR XXIV/213/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

      |--- Uchwała Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

|---Informacje dla mieszkańców

      |---Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mirosławiec

|---Informacje dla przedsiębiorców

|---Wzory dokumentów

|---Sprawozdawczość

      |---Rok 2017

      |---Rok 2016

            |---Sprawozdania przedsiebiorców odbierajacych odpady komunalne z terenu gminy i miasta Mirosławiec za II półrocze 2016 roku

            |---Sprawozdania przedsiebiorców odbierajacych odpady komunalne z terenu gminy i miasta Mirosławiec za I półrocze 2016 roku

            |---Sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za III kwartał 2016 roku

            |---Sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za II kwartał 2016 roku

            |---Sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za I kwartał 2016 roku

            |---Sprawozdania Burmistrza Mirosławca z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

      |---Rok 2015

            |---Sprawozdania podmiotów oprózniających zbiorniki bezodpływowe

            |---Sprawozdania burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami

            |---Sprawozdania przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

      |---Rok 2014

            |---Sprawozdania podmiotów oprózniających zbiorniki bezodpływowe

            |---Sprawozdania burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami

            |---Sprawozdania przedsiębiorców odbierających komunalne

      |---Rok 2013

            |---Sprawozdanie przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe

            |---Sprawozdania burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami

            |---Sprawozdania przedsiębiorców odbierających komunalne

WYBORY

|---Wybory parlamentarne

      |---2015

      |---2011

            |---Informacje dotyczące spisu wyborców

            |---Formularze do pobrania:

|---Referendum ogólnokrajowe

|---Wybory Prezydenta RP

      |---Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.

      |---Obwieszczenia

|---Wybory samorządowe

      |---Wybory uzupełniające 2012

            |---Informacje oraz wzory dokumentów dla osób kandydujących

      |---Wybory uzupelniające 2011

      |---wybory samorządowe 2010

      |---Wykaz lokali przystosowanych dla os. niepełnosprawnych

      |---Wybory samorządowe 2018

      |---Wybory samorządowe 2014

            |---Wyniki wyborów samorządowych

      |---okręgi wyborcze i obwody głosowania

|---Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |---Wybory do PE 25 maja 2014

      |---zarządzenia

|---Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

|---Wybory Ławników

      |---WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2012-2015

      |---Wybory Ławników na kadencję 2016-2019

Praca - oferty

|---Nabory na stanowiska urzędnicze w UM

      |---2007

      |---2008

      |---2009

      |---2010

      |---2011

      |---2016

      |---2014

            |---Nabór na stanowisko podinspektora ds. biura rady i archiwum

            |---Nabór na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Mirosławcu

            |---Nabór na stanowisko zastępcy kierownika USC

            |---Nabór na stanowisko strażnika miejskiego

      |---2013

      |---2012

      |---2018

      |---2017

      |---DOKUMENTY KANDYDATA do pobrania

|---Praca w jednostkach organizacyjnych

      |---2005

            |---KONKURSY

                  |---

      |---2008

      |---2009

      |---2010

            |---konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu

      |---2018

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2011

            |---Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu

|---Inne (praca)

Akty Prawne

|---Dzienniki ustaw

|---Monitor Polski