Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710) Rada Miejska  uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 r. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego nad jeziorem Piecnik w miejscowości Piecnik.
§ 2. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w §1. w okresie 4-12.VII. 2018 r., 15-27.VII.2018 r. oraz 2-9.VIII.2018 r.
§ 3. Położenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w §1, zaznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w termienie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojdwództwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 39. ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Rada Miejska w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, może wyrazić w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuzszy niz 30 dni w roku kalendarzowym, okreslając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

W dniu 30 maja 2018 r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Trzciance złożyła wniosek   o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego nad jeziorem Piecnik w miejscowości Piecnik jako organizator. Miejsce zostanie zlokalizowane bezpośrednio przy linii brzegowej jeziora, na którym gmina usytuowała inftastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową która znajduję się na działkach nr 115/4 i 248. Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będą określone na okres od 4-12.VII.2018 r., 15-27.VII.2018 r oraz 2-9.VIII.2018 r. Burmistrz Mirosławca po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku i uznaniu go za kompletny, na podstawie art.39 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przekazał go wraz z niniejszym projektem uchwały rady miejskiej do zaopiniowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu.
Przedstawiony projekt uchwały opracowano zgodnie z brzmieniem art. 39 cytowanej ustawy Prawo wodne.

 

Załączniki do pobrania

1 zał.1.pdf (PDF, 50KB) 2018-06-22 12:11:34 5 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 05-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:11:34