Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28 lit. "a" ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Burmistrzowi Mirosławca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż rada gminy kontroluje działalność wójta/burmistrza, powołując w tym celu Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi/burmistrzowi.
Stosownie do art. 271 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Stanisław Pilc

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:07:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisław Pilc - radny 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:07:23