Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.1 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) zawierających do 4,5% alkoholu i piwa: 30,
2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% (z wyjątkiem piwa): 20,
3) zawierających powyżej 18% alkoholu: 18.
2. Ustala się na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 21.
3. Ustala się na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 47.
§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od:
1) szkół,
2) innych placówek oświatowo-wychowawczych, do których stosuje się przepisy ustawy o systemie oświaty,
3) obiektów kultu religijnego.
2. Pomiaru odległości, o której mowa w ust. 1, dokonuje się wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych od głównego wejścia do budynku, w którym znajduje się punkt sprzedaży napojów alkoholowych (ewentualnie od wejścia do tego punktu sprzedaży, o ile jest ono odrębne), do głównego wejścia do obiektów chronionych, wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Tracą moc:
1)  Uchwała Nr XLI/228/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2) Uchwała XXIII/167/93 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
3) Uchwała XXIV/143/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu za wyjątkiem piwa, do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) na terenie gminy i miasta Mirosławiec.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


UZASADNIENIE

projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta  Mirosławiec.

W dniu 10 stycznia 2018 roku uchwalono ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 roku. Zmiana ustawy wskazanej powyżej wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miejską w Mirosławcu  w terminie  6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowej uchwały określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta  Mirosławiec oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do czego obliguje treść art. 4 ustawy nowelizującej.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 12 ust. 1 ustawy wskazanej na wstępie rada gminy musi określić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odrębnie dla:
1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, tj. zezwoleń na sprzedaż napojów:
    a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
    b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
    c) powyżej 18% zawartości alkoholu;
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Zasady usytuowania na terenie Gminy i Miasta  Mirosławiec miejsc sprzedaży napojów   alkoholowych zostały określone w uchwale Nr XLI/228/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Natomiast ilość punktów określona była w uchwałach:
1) Uchwała XXIII/167/93 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2) Uchwała XXIV/143/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu za wyjątkiem piwa, do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) na terenie gminy i miasta Mirosławiec.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, muszą być jednakowe dla całej gminy i dla wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych, stąd koniecznym jest jej aktualizacja pod kątem obecnie obowiązujących przepisów.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała zgodna jest z Miejsko Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2018 rok.

Projekt uchwały ponadto został skierowany do zaopiniowania do poniższych podmiotów oraz poddany konsultacjom społecznym mieszkańców:
1.Dowódcy 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.
2.Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3.Sołectwa Bronikowo.
4.Sołectwa Hanki.
5.Sołectwa Jabłonowo.
6.Sołectwa Jabłonkowo.
7.Sołectwa Jadwiżyn.
8.Sołectwa Łowicz Wałecki.
9.Sołectwa Orle.
10.Sołectwa Piecnik.
11.Sołectwa Próchnowo.
12.Sołectwa Toporzyk.
13.Sołectwa Kalinówka.
14.Sołectwa Mirosławiec Górny.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:40:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:40:21