Podstawy prawne działania samorządu

Podstawy prawne działania  samorządu    



1.    Rozdział VII Konstytucji RP
2.    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r. , poz. 446 ze zm.)
3.    Statut Gminy i Miasta Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach.pom z 2012 r. poz. 1343 i 1344)
4.     Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzebmieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców

Podstawowe zadania gminy:

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1)      ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i  przyrody oraz gospodarki wodnej,

2)      gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

3)      wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków  komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4)      lokalnego transportu zbiorowego,

5)      ochrony zdrowia,

6)      pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7)      gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8)      edukacji publicznej,

9)      kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11)  targowisk i hal targowych,

12)  zieleni gminnej i zadrzewień,

13)  cmentarzy gminnych,

14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów  administracyjnych,

16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18)  promocji gminy,

19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze. zm.)

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

21)  prowadzenie działalności kulturalnej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

22)  utrzymanie czystości i porządku w gminach na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

23)  zgodnie z art 17 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1)   opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2)   sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
3)   udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia(23);
8)   przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9)   opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10)  praca socjalna;
11)  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12)  prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13)  dożywianie dzieci;
14)  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15)  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
17)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18)  utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
19)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20)  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Do zadań własnych gminy należy:
1)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2)   przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4)   podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5)   współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 16-08-2012 13:46:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kędzia 03-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 25-08-2017 11:04:14