Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. 1000) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, zm poz.1089 ) Rada Miejska  uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Zgodnie z przepisami art. 18  ust. 2  pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwyklego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy  niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy  szczególne nie stanowią inaczej.

 

Załączniki do pobrania

1 zał.1.pdf (PDF, 39KB) 2018-06-22 12:43:49 10 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:43:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 15-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:43:49