Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie nieodpłatnego  przekazania  działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 994, zm. poz.1000) i art. 13 ust. 2a, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, zm. 1089 ), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.Wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
1) działka nr 34/1, o pow. 0,3100 ha, obręb  ewidencyjny Piecnik (0025), KO1W/00013857/0;
2) działka nr 35/1, o pow. 0,2000 ha, obręb ewidencyjny Piecnik (0025), KO1W/00028619/8;
3) działka nr 189/1, o pow. 0,0200 ha, obręb ewidencyjny Piecnik (0025), KO1W/00028619/8;
4) działka nr 469, o pow. 1,1500 ha, obręb ewidencyjny Jabłonowo (0027), KO1W/00038647/6;
5) działka nr 219/2, o pow. 0,0093 ha, obręb ewidencyjny Mirosławiec (0001), KO1W/00013821/9;
6) działka nr 220/2, o pow. 0,0100 ha, obręb ewidencyjny Mirosławiec (0001), KO1W/00013823/3;
7) działka nr 222/2, o pow. 0,0256 ha, obręb ewidencyjny Mirosławiec (0001), Ko1W/00013825/7;
8) działka nr 224, o pow. 0,0014 ha, obręb ewidencyjny Mirosławiec (0001), KO1W/00013827/1
    na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.
§ 2. Koszty opłaty notarialnej oraz przygotowania niezbędnej  do zawarcia aktu notarialnego dokumentacji ponosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.
§ 3. 1.Na działce nr 222/2 ustanawia się nieodpłatną służebność swobodnego przejścia i przejazdu dla właścicieli działek nr 221/4, nr 221/3, nr 223, nr 221/2 oraz w celu wykonywania remontów, modernizacji, napraw awaryjnych i konserwatorskich  instalacji znajdujących się na tych działkach.
2. Na działce nr 222/2 ustanawia się nieodpłatną służebność przejścia i przejazdu dla osób korzystających z parkingu znajdującego się na działce 221/4.
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy  należny podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
 Wartość działek  podlegających nieodpłatnemu przekazaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie wynosi 277 400 zł. Przedmiotowe działki tj. dz. nr 34/1, nr 35/1, nr 189/1 znajdujące się w Piecniku oraz działka nr 469 znajdująca się w Jabłonowie   stanowią część pasa drogowego drogi krajowej nr 10. Działki nr 219/2,nr  220/2, nr 222/2, nr 224 położone na terenie miasta Mirosławiec  stanowią również część pasa drogowego drogi krajowej nr 10 i są zajęte pod chodnik, zjazd i parking. Celem przekazania działek jest uregulowanie ich stanu prawnego.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:37:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:37:13