Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się:

1) bilans z wykonania budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego;
2) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
3) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy);
4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:04:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2018 12:04:30