Organy Gminy i Miasta Mirosławiec

Organy Gminy i Miasta Mirosławiec:

1. Rada Miejska w Mirosławcu -

 jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) oraz kontrolnym gminy, który może rozstrzygać o wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, a nie zastrzeżonych do referendum. Jest to organ kolegialny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia w formie uchwał na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.

Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

Rada Miejska  działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Zadania i kompetencje Rady określają ustawy.
Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady Gminy określa art 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.).
Jako organ kontrolny gminy Rada Miejska kontroluje działalność burmistrza , gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest jedyną obligatoryjnie istniejącą komisją Rady Gminy. Powołanie innych komisji ustawodawca pozostawił w gestii rady .

Organami wewnętrznymi Rady są komisje, które są jej organami pomocniczymi.

[ Pozostałe informacje dotyczące Rady znajdują się w zakładce Rada Miejska ]


 

2. Burmistrz Mirosławca - organ wykonawczy gminy. Jest to organ jednoosobowy (do 27 października 2002 r. organem wykonawczym gminy był organ kolegialny - Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec ).
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.  Zadania swoje wykonuje przy pomocy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, którego jest kierownikiem.
Art. 30 ustawy o samorządzie gminnym stanowi:
"1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1)   przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2)   określanie sposobu wykonywania uchwał,
3)   gospodarowanie mieniem komunalnym,
4)   wykonywanie budżetu,
5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6)   (skreślony).
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
[Pozostałe informacje dostępne są w zakładce Urząd Miejski, podstrona Burmistrz Mirosławca]

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 22-11-2012 12:04:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kędzia 22-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 04-12-2014 20:24:04