Uchwała nr XXXIV/286/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2013, poz. 4287

UCHWAŁA NR XXXIV/286/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec

 

Na podstawie art. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:


§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom. z 2012 r. poz. 1343 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:


1) do Rozdziału 1 w § 2 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mirosławcu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-12-2013 11:20:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 18-06-2015 14:35:30