ZARZĄDZENIE NR 87 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

ZARZĄDZENIE NR 87
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 24 grudnia 2013 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w MirosławcuNa podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 22 Burmistrza Mirosławca z 1 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu, wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu"
2) § 1 otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny]
„§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, zwanego dalej Urzędem;
2) organizację Urzędu;
3) zasady funkcjonowania Urzędu;
4) zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie.”
3) w § 3 uchyla się ust. 2. [Znacznik nowelizacyjny]
4) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny]
„6. Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.”
5) do § 27 po pkt. 32 dodaje się pkt. 32a i 32 b w brzmieniu: [Znacznik nowelizacyjny]
„32a) gospodarowanie odpadami komunalnymi
32b) prowadzenie rejestru działalności regulowanej”
6) § 40 otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny]
„§ 40. Rejestr upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem prowadzi sekretarka.”
7) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. [Znacznik nowelizacyjny]
-  [Zakończenie nowelizacji aktu]
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 87.pdf (PDF, 18KB) 2013-12-30 12:45:40 213 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 30-12-2013 12:45:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 24-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 30-12-2013 12:45:40