Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących inwestycji pn. Budowa farmy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo, gmina Mirosławiec, Powiat wałecki na działce nr 5/1 obręb 0028 Próchnowo.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) Burmistrz Mirosławca podaje do publicznej wiadomości  , że :

 

1)      w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu  na wniosek złożony w dniu 16.04.2014 r. przez Przedsiębiorstwo Rolniczo-Handlowe „Próchnowo” Spółka z o.o. z siedzibą w Próchnowie, 78-650 Mirosławiec  toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo, gmina Mirosławiec, Powiat wałecki” działka nr 5/1 Próchnowo, obręb 0028 Próchnowo,

2)      organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Mirosławca po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu i uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie,

3)      z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Mirosławcu – Referat Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska, Aleksander Matusiak, pokój 9.

4)      istnieje możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od chwili ogłoszenia,

5)      uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej;

- ustnie do protokołu;

      - za pomocą środków komunikacji eletronicznej -E-mail: a.matusiak@miroslawiec.pl

6)      organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mirosławca.

 

Podano do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2014 r. poprzez :

-udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,

-ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

Załączniki do pobrania

1 obwieszczenie_o_konsultacjach.pdf (PDF, 16KB) 2014-04-28 12:32:09 296 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 28-04-2014 12:24:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 28-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 07-05-2015 10:02:13