Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 15.04.2015r. GIŚ.6220.1.2015.AM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn:Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu Propan-butan ze zbiornikiem o pojemności 4,85 m w Mirosławcu ul. Wolności 71 , na działce nr 265/19, obręb Mirosławiec 0034.

                                                                                                                       Mirosławiec  dnia  15.04.2015 r.

GIŚ.6220.1.2015.AM

 

 

                        OBWIESZCZENIE

                          Burmistrza Mirosławca

                              o wszczęciu postępowania administracyjnego  

                 Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) o wszczęciu w dniu 15.04.2015 r. na wniosek  Państwa Marty i Ireneusza Pałki zam. ul. Jeziorna 37, 78-650 Mirosławiec  postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn: „ Budowa stacji paliw płynnych oraz gazu Propan-butan ze zbiornikiem o pojemności 4,85 m³ w Mirosławcu ul. Wolności 71” , na  działce nr 265/19, obręb Mirosławiec 0034. Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

     Informuję Pana/Panią o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie  do czynnego udziału  w każdym stadium postępowania , w tym prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Referatu GIŚ, pokój nr 10.

      Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz  § 3 ust.1 pkt 35 i 36  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 817).

     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałczu.

     Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi  niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych  uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

     Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

     Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publiczne dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu bip.Mirosławiec.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Mirosławcu.

 

 

Załączniki do pobrania

1 Obwieszczenie 15.04.2015r..pdf (PDF, 41KB) 2015-04-15 11:20:05 248 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 15-04-2015 11:20:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksander Matusiak 15-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 07-05-2015 10:01:17