Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 22 grudnia 2015r. GIŚ.6220.10.2015.AM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pod nazwą: Budowa farmy elektrowni wiatrowej w rejonie miejscowości Hanki, Jadwiżyn i Setnica, gmina Mirosławiec.

                                                                                                                                                                  Mirosławiec  dnia  22.12.2015 r.

GIŚ.6220.10.2015.AM

 

 

                                     OBWIESZCZENIE

                                       Burmistrza Mirosławca

                              o wszczęciu postępowania administracyjnego  

                 Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) o wszczęciu w dniu 22.12.2015 r. na wniosek PVE sp. z o.o. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 57/1, 78-600 Wałcz  postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn: „Budowa farmy elektrowni wiatrowej  w rejonie miejscowości Hanki, Jadwiżyn i Setnica w Gminie Mirosławiec”. Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

     Informuję Pana/Panią o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie  do czynnego udziału  w każdym stadium postępowania , w tym prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Referatu GIŚ, pokój nr 10.

          Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz  § 3 ust.1 pkt 6 i 7  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 213, poz. 1397).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałczu.

     Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi  niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych  uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

     Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

     Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publiczne dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu bip.Mirosławiec.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Mirosławcu.

 

                                                                                                                                             /-/ Burmistrz Mirosławca

                                                                                                                  

Załączniki do pobrania

1 Obwieszczenie z dnia 22.12.2015r. PDF.pdf (PDF, 35KB) 2015-12-23 16:31:17 128 razy
2 Obwieszczenie z dnia 22.12.2015r. scan.pdf (PDF, 42KB) 2015-12-23 16:30:56 133 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 23-12-2015 16:30:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 23-12-2015 16:31:17