Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 05 lutego 2016r. GIŚ.6220.9.2015.AM. w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Mirosławiec M.Ł. z działek 21/24 i 568/3 obręb 0034 Mirosławiec

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t Dz. U z 2013 poz. 1235) Burmistrz Mirosławca podaje do publicznej wiadomości  , że :

  1. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu  na wniosek złożony w dniu 11.12.2015 r. przez „Żwirpol” Państwo Małgorzata i Maciej Łuczak zam. Dabrowa ul. Graniczna 2, 62-070 Dopiewo toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża MIROSŁAWIEC MŁ. Z działek 21/24 i 568/3 obręb 0034 Mirosławiec.  Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Mirosławca po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu i uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie,
  2. z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Mirosławcu – Referat Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska, Aleksander Matusiak, pokój 10.
  3. istnieje możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od chwili ogłoszenia,
  4. uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej;

- ustnie do protokołu;

      - za pomocą środków komunikacji eletronicznej -E-mail: a.matusiak@miroslawiec.pl

  1. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mirosławca.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 05 lutego 2016 r. poprzez :

-udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,

-ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,

 

                                                                                                                                    /-/ Burmistrz Mirosławca

Załączniki do pobrania

1 05_02_2016_13_21_02_Obwieszczenie z dnia 05.02.2016r..pdf (PDF, 13KB) 2016-02-05 13:21:02 141 razy
2 Obwieszczenie z dnia 05.02.2016r..pdf (PDF, 13KB) 2016-02-05 13:20:45 150 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 05-02-2016 13:20:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 05-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 05-02-2016 13:21:02