Obwieszczenie Burmistrza Miroslawca z dnia 30.03.2016r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej w rejonie miejscowości Hanki, Jadwiżyn i Setnicaw gminie Mirosławiec

                                                                                                                OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t Dz. U z 2013 poz. 1235) Burmistrz Mirosławca podaje do publicznej wiadomości , że

  1. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu  na wniosek złożony w dniu 16.12.2015 r. przez PVE sp. z o.o. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 57/1, 78-600 Wałcz  toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej  w rejonie miejscowości Hanki, Jadwiżyn i Setnica w Gminie Mirosławiec. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Mirosławca po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu i uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Zamiejscowy w  Koszalinie,
  2. z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Mirosławcu – Referat Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska, Aleksander Matusiak, pokój 10.
  3. istnieje możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od chwili ogłoszenia,
  4. uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej;

- ustnie do protokołu;

      - za pomocą środków komunikacji eletronicznej -E-mail: a.matusiak@miroslawiec.pl

  1. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mirosławca.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 30 marca 2016 r. poprzez :

-udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,

-ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,

                                                                                                                                                          /-/ Burmistrz Mirosławca

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 30-03-2016 12:12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 30-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 30-03-2016 12:12:51