OBWIESZCZENIE Burmistrza Mirosławca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn: ?Przebudowa kompleksu HOTEL-PARK MOTEL z elementami OZE? w Łowiczu Wałeckim na dz. nr 58/4, 58/16, 182/14 L, 58/8, 439.

                                                                                                                                                                                                            Mirosławiec  dnia  15.06.2016 r.

GIŚ.6220.3.2016.AM

                        OBWIESZCZENIE

                   Burmistrza Mirosławca

                              o wszczęciu postępowania administracyjnego  

                 Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23) o wszczęciu w dniu 15.06.2016 r. na wniosek HOTEL-PARK MOTEL Radowan Protic zam. Łowicz Wałecki 60, 78-650 Mirosławiec postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn: „Przebudowa kompleksu HOTEL-PARK MOTEL z elementami OZE” w Łowiczu Wałeckim na dz. nr 58/4, 58/16, 182/14 L, 58/8, 439. Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

     Informuję Pana/Panią o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie  do czynnego udziału  w każdym stadium postępowania , w tym prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Referatu GIŚ, pokój nr 10.

      Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz  § 3 ust.1 pkt 4 i 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 213, poz. 1397).

     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałczu.

     Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi  niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych  uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

     Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

     Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publiczne dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu bip.Mirosławiec.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Mirosławcu.

 

Załączniki do pobrania

1 obwieszczenie.pdf (PDF, 43KB) 2016-06-15 12:20:16 111 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 15-06-2016 12:17:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 15-06-2016 12:20:16