Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu

 

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU

ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

b) nieposzlakowana opinia;

c) wykształcenie wyższe magisterskie;

d) co najmniej 5-letni staż pracy;

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

f) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) prawo jazdy kat. B;

h) znajomość przepisów prawnych i zagadnień dotyczących funkcjonowania instytucji kultury (ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, ustawy o finansach publicznych);

i) znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych;

j) zdolności menadżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem.

2. Preferuje się kandydatów posiadających:

a) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

b) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych;

c) biegłą znajomość, co najmniej jednego języka obcego.

3. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) wniosek o przystąpienie do konkursu;

2) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) oświadczenie kandydata o niekaralności;

4) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy;

6) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (kat. B);

7) oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. 922 ze zm.);

9) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 stawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.).

4. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu

w terminie do 24 października 2016 r. do godz.15.00
(decyduje data faktycznego wpływu do urzędu)

Aplikacje, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.                                                                                                      I etap – weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym – 25 października 2016 r. o godz. 9.00 II etap - rozmowy kwalifikacyjne w dniu 27 października 2016 r. o godz. 10.00 przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Mirosławca w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w pokoju nr 6. 5. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjnymi działalności Ośrodka Kultury w Mirosławcu w pokoju 109 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu natomiast z warunkami finansowymi w pokoju 108 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. 6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.                                                                                                                                             

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP www.miroslawiec.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz Ośrodka Kultury w Mirosławcu.                                                                                                                                                      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/259-50-42 lub 067/259-62-64

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 14-09-2016 08:15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 13-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 14-09-2016 08:22:20