ZARZĄDZENIE NR 78 Burmistrza Mirosławca z dnia 13 września 2016 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu

ZARZĄDZENIE NR 78

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu

Na podstawie art 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 406 ze zm.1)) i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz 1629) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przeprowadzenia postępowania konkursowego dokona komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem w składzie 3 osób wyznaczonych przez Burmistrza.

§ 2. Ustalam regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi oraz pracownikowi ds. kadr.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1)Zm. z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W MIROSŁAWCU

ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

b) nieposzlakowana opinia;

c) wykształcenie wyższe magisterskie;

d) co najmniej 5-letni staż pracy;

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

f) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) prawo jazdy kat. B;

h) znajomość przepisów prawnych i zagadnień dotyczących funkcjonowania instytucji kultury (ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, ustawy o finansach publicznych);

i) znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych;

j) zdolności menadżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem.

2. Preferuje się kandydatów posiadających:

a) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

b) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych;

c) biegłą znajomość, co najmniej jednego języka obcego.

3. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) wniosek o przystąpienie do konkursu;

2) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) oświadczenie kandydata o niekaralności;

4) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy;

6) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (kat. B);

7) oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. 922 ze zm.);

9) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 stawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.).

4. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu

w terminie do 24 października 2016 r. do godz.15.00
(decyduje data faktycznego wpływu do urzędu)

Aplikacje, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

I etap – weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym – 25 października 2016 r.

o godz. 9.00

II etap - rozmowy kwalifikacyjne w dniu 27października 2016 r. o godz. 10.00 przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Mirosławca w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w pokoju nr 6.

5. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjnymi działalności Ośrodka Kultury w Mirosławcu w pokoju 109 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu natomiast z warunkami finansowymi w pokoju 108 Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP www.miroslawiec.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/259-50-42 lub 067/259-62-64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 września 2016 r.

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu

TYTUŁ I.

Komisja konkursowa

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu Burmistrz powołuje komisję konkursową.

2. Imienny skład komisji konkursowej określony zostanie przez Burmistrza Mirosławca odrębnym zarządzeniem.

3. Osoba powołana w skład Komisji składa oświadczenie, iż nie przystąpiła do konkursu jako kandydat, nie jest małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym lub powinowatym, albo osobą pozostającą wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadniające wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.

§ 2. 1. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza, a w razie jego nieobecności zastępca wybrany przez Komisję spośród jej członków.

2. Przewodniczący ma prawo odroczyć konkurs w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. choroby kandydata lub członka komisji).

3. Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.

4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, Komisja stwierdza to w protokole posiedzenia.

§ 3. Zadania komisji konkursowej określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

TYTUŁ II.

Tryb przeprowadzania konkursu

§ 4. Konkurs przeprowadzany jest etapowo:

1. I etap

1) Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od określenia kryteriów oceny przydatności kandydata.

2) Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

3) Oferty złożone po terminie, oferty nie zawierające wszystkich dokumentów oraz oferty z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

2. II etap

1) Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (w porządku alfabetycznym), obejmujące: wysłuchanie wystąpień kandydatów - przedstawienie koncepcji pracy na stanowisku dyrektora oraz ich odpowiedzi na pytania pozwalające ustalić posiadanie przez nich kwalifikacji do pracy na stanowisku dyrektora.

2) Komisja dokonuje merytorycznej oceny wystąpień kandydatów.

3) Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu jawnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

4) Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w głosowaniu jeden z kandydatów uzyska zwykłą większość głosów.

5) Przewodniczący Komisji przedstawia wyniki konkursu kandydatom bezpośrednio po rozstrzygnięciu.

§ 5. W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora wszystkich kandydatów, bądź nierozstrzygnięcia konkursu, Komisja zwróci się do Burmistrza z wnioskiem o ponowne ogłoszenie konkursu.

TYTUŁ III.

Uwagi końcowe

§ 6. 1. Do protokołu z prac komisji dołącza się dokument określający kryteria przydatności kandydata.

2. Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczące prac Komisji.

3. Członkowie wnoszą swoje zastrzeżenia dotyczące prac Komisji do protokołu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Komisja dokonywać będzie rozstrzygnięć poprzez głosowanie zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 14-09-2016 08:25:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 13-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 14-09-2016 08:25:04