Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu ul. Polna 23

 Mirosławiec, dnia 06 grudnia 2016

 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

 ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu ul. Polna 23

 

 

I. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Planowany termin zatrudnienia: 01 stycznia 2017 r.

 

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)     obywatelstwo polskie;

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)     dobry stan zdrowia;

5)     brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nieposzlakowana opinia;

7)     wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116  i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późniejszymi zmianami ) tj.:

-  posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- do 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 W sprawie kwalifikacji pracownika socjalnego pomocniczy link:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/

 8)     znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego

9)     dobra znajomość obsługi komputera;

10)  prawo jazdy kat.B.

 III. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)     mile widziane doświadczenie zawodowe ( praktyka, staż ) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej;

2)     umiejętność skutecznego komunikowania się;

3)     umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;

4)     samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

5)     zaangażowanie;

6)     bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;

7)     sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

IV.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1)     praca socjalna;

2)     dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3)     udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

4)     opracowywanie projektów socjalnych;

5)     przeprowadzanie wywiadów środowiskowych:

6)     pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7)     inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących  usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

8)     współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;

9)     opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa  w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10)  obsługa systemu informatycznego POMOST w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej;

11)  udział w opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

12)  praca w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

13)  praca z rodziną, o której mowa w ustawie  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

14)  realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);

15)  przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;

16)  sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;

17)  archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska

 V.  WYMAGANE DOKUMENTY:

1)     życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

2)     list motywacyjny;

3)     kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

4)     kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

5)     kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

6)     kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;

7)     pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

9)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

 VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, ul. Polna 23 lub przesłać pocztą na adres: ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec, w kopercie z dopiskiem „PRACOWNIK SOCJALNY” w terminie do 14 grudnia 2016 r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do ośrodka).

 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu lub pod numerem tel. 67 259 58 53 wew. 25.

 VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1)     złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

2)     oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

3)     kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

4)     informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, ul. Polna 23.

Danuta Czerniawska

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mirosławcu

                                                                  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 08-12-2016 15:19:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Czerniawska 06-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 08-12-2016 15:26:12