Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2018-06-22 12:43:49
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2018-06-22 12:40:21
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 2018-06-22 12:37:13
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 2018-06-22 12:35:21
Projekt uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-06-22 12:19:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 2018-06-22 12:11:34
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 2018-06-22 12:07:23
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok. 2018-06-22 12:04:30
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-05-29 07:34:02
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca 2018-05-28 09:00:53
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 2018-05-28 08:59:11
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec 2018-05-25 13:57:40
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 2018-05-25 08:37:32
Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu 2018-05-25 08:34:51
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-27 08:39:03
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 2018-04-20 12:32:44
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok- KOREKTA 2018-04-20 12:04:31
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 2018-04-18 13:53:19
projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2018-04-18 13:41:58
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2018-04-18 13:38:47
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów  oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2018-03-30 08:31:51
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2018 rok 2018-03-22 10:20:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki 2018-03-20 10:40:29
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026. 2018-03-19 13:49:40
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok 2018-03-19 13:40:44
Projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 2018-02-20 13:35:24
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" 2018-02-20 13:32:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie ? Stara Studnica ? Orle ? Mirosławiec?. 2018-02-19 10:28:16
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 2018-02-19 10:25:48
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 2018-02-15 11:04:38
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 r. 2018-02-15 11:00:32
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2018-01-25 08:48:07
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu 2018-01-23 13:41:59
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2018-01-23 08:09:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych 2018-01-19 13:03:15
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 2018-01-19 08:03:00