Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

ogłasza nabór

na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

w ramach „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014”

 

 1. Forma zatrudnienia:

 • umowa zlecenia ( równoważna czasowo pełnemu etatowi, tj. 40 godzin tygodniowo), od 15 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,

 • miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu, miejsce zamieszkania rodziny lub w miejsce wskazane przez rodzinę, w czasie pomiędzy godz. 8.00 a 22.00 każdego dnia tygodnia.

   

 1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, lub praca socjalna

  lub

  wykształcenie wyższe w dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy określony przez Ministra właściwego do spraw rodziny

  lub

  średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

 • wypełniania obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. ),

 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 • wysoka kultura osobista,

 • dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,

 • biegła obsługa komputera i pakietu MS Office,

 • umiejętność redagowania pism,

 • prawo jazdy kat. B,

 • doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta rodziny.

 

 1. Zakres wykonywania zadań

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,

 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu,

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm. ) lub innych podmiotów, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną,

 • obsługa programu „ Asystent rodziny”,

 • sporządzanie sprawozdawczości.

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta rodziny,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o braku pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,

 • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

 • przykładowy plan pracy z rodziną.

   

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, ul. Polna 23 (pokój 107) lub przesłać pocztą na adres: ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec, w kopercie z dopiskiem „ Asystent rodziny ” w terminie do 10 kwietnia 2014 r. do godziny 1500 ( decyduje data wpływu do Ośrodka ).

 

Oferty niekompletne lub które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu lub pod numerem tel. 067 259 58 53 (wew. 25 ).

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu: mgopsmiroslawiec.bipstrona.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, ul. Polna 23.

 

                                                                                                                                                    Kierownik

                                                                                                                                            Miejsko-Gminnego

                                                                                                                                  Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                         Danuta Czerniawska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 02-04-2014 10:25:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Czerniawska Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M-cu 02-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 02-04-2014 10:33:54